นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รวมถึง บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการ ดังนั้น บริษัทจึงถือปฏิบัติว่าบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการ เพียงเฉพาะสำหรับกิจการวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัทเท่านั้น

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการ บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการ สิทธิของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการต่างๆของบริษัท กรุณาอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

     นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งทำให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทเมื่อผู้ใช้บริการสมัครเข้าใช้บริการใดของบริษัทหรือซื้อสินค้าจากบริษัท หรือเมื่อผู้ใช้บริการได้รับการบริการใดจากบริษัท หรือที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัท หรือที่ผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้บริษัทได้เข้าถึง โดยรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย:
     (ก) ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ สถานที่ทำงาน อีเมล รูปถ่ายบัตรประชาชน หมายเลขเลเซอร์ด้านหลังบัตรประชาชน ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้บริการต้องให้แก่บริษัทเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของบริษัท
     (ข) ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งใช้ในการดำเนินการตรวจสอบใดๆเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
          (ค) ข้อมูลอื่นใดที่สามารถใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้
     (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน รายได้ การใช้จ่าย พฤติกรรมการบริโภค ตำแหน่งที่มีการใช้งานบริการของบริษัท และ/หรือความสนใจของผู้ใช้บริการเมื่อประกอบกับข้อมูลอื่นอันทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้
     (จ) บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรง และ/หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนทั่วไป ในกรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทไม่ว่าข้อมูลใด เช่น การให้ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการเพื่อการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายฉบับนี้แล้ว
     (ฉ) บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ และ/หรือความชอบของผู้ใช้บริการ ข้อมูลวิจัยทางการตลาดและความเห็นของผู้บริโภคที่ผู้ใช้บริการได้เปิดเผยแก่บริษัทโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของบริษัท และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซด์ต่างๆ ของผู้ใช้บริการด้วยการใช้คุกกี้ในเว็บไซด์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยคุกกี้ที่อยู่ในเว็บไซด์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทจะเก็บข้อมูลการเข้าใช้บัญชีและข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ และบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด

     ในกรณีที่มีการติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท ในช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชันของบริษัท แอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศูนย์บริการลูกค้า (call center) หรือการติดต่อด้วยช่องทางอื่นใด บริษัทอาจดำเนินการบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการติดต่อสื่อสาร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ เพื่อติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่ออบรมบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆของบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

     ในฐานะบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาระมัดระวังอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้นแก่บริษัทโดยปราศจากการดูแลควบคุม ในกรณีที่ผู้เยาว์นั้นภายใต้การดูแลได้ให้ข้อมูลแก่บริษัท บริษัทถือว่าบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์นั้นได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวมรวบ ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แล้ว รวมทั้งบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์นั้นตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
     (ก) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม หรือ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการ
     (ข) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
     (ค) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ใช้บริการเป็นคู่สัญญากับบริษัทหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญานั้นกับบริษัท
     (ง) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
     (จ) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
     (ฉ) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือนโยบายต่างๆของบริษัท
     (ช) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัท
     (ซ) เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ
     (ฌ) เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกสำหรับรับรองความถูกต้องของข้อมูล
     (ญ) เพื่อการดำเนินการหรือสนับสนุนการขายสินค้า และ/หรือการให้บริการต่างๆแก่ผู้ใช้บริการ
     (ฎ) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบหรือประสิทธิภาพในการขายสินค้า และ/หรือการให้บริการต่างๆแก่ผู้ใช้บริการของบริษัท
     (ฏ) เพื่อการวิจัย ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริการในการปรับปรุง และแก้ไขสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ หรือการพัฒนา และนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการของบริษัท หรือเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
     (ฐ) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า และ/หรือการรับบริการของผู้ใช้บริการของบริษัท
     (ฒ) เพื่อการติดต่อ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการหรือติดต่อเพื่อการวิจัยตลาดผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมถึง ทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ที่อยู่ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท และ
     (ณ) เพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า และ/หรือการให้บริการต่างๆของบริษัท
     (ด) เพื่อการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัทตามที่ระบุไว้ในแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
     4.1 กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่บริษัทร่วมลงทุน คู่ค้าของบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัท หรือให้แก่กลุ่มบริษัทที่บริษัทร่วมลงทุน หรือให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทคู่ค้า (ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ) รวมทั้งบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลจะใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ และเปิดเผยให้เฉพาะบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น
     4.2 ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการที่บริษัทขอใช้บริการด้วย โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้เท่าที่บริษัทอนุญาต และต้องสอดคล้องกับนโยบายนี้ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตัวอย่างผู้ให้บริการ ดังนี้
         • ที่ปรึกษาต่างๆ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
         • ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล
         • ผู้ให้บริการทางการตลาด การทำวิจัย การจัดทำข้อมูลและสถิติ
         • ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร
         • ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายการชำระเงิน และการให้บริการการชำระเงิน
         • สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทใช้บริการในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
         • ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล
     4.3 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัท เช่น สถาบันการเงินต่างๆ บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน เป็นต้น
     4.4. สมาคมต่างๆ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่สมาคมต่างๆ ที่บริษัทเป็นสมาชิก เช่น สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (TIBA) เป็นต้น
     4.5 บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
     4.6 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่จากบริษัท ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะโอนสิทธิ และหน้าที่ของบริษัท รวมถึงการโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท บริษัทจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ที่จะรับโอน โดยสิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ด้วย
     ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายในประเทศไทย หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลไปยังต่างประเทศก็ได้

5. สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ในฐานะที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการมีสิทธิดังนี้
     5.1 การให้ความยินยอม
ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดของผู้ใช้บริการแก่บริษัท รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ หรือไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการหรืออาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ใช้บริการได้
     5.2 การแก้ไข
ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
     5.3 การถอนความยินยอม
ผู้ใช้บริการมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ได้ (เว้นแต่มีข้อจำกัดตามกฎหมาย) ทั้งนี้ การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า และการถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ของบริษัทแก่ผู้ใช้บริการหรืออาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ใช้บริการได้
     5.4 การใช้สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัด โดยบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการได้หากบริษัทมีเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชอบด้วยกฎหมาย
     5.5 การใช้สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามวิธีการและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ Call Center 1756 กด 5 หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ชั้น 6 อาคารบิ๊กซีราชดำริ 97/11 ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือ จุดบริการลูกค้าของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารหลักฐานอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด

6. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร

     ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทได้ที่ศูนย์บริการ Call Center 1756 กด 5 หรือผ่านระบบ online บนเว็บไซต์ของบริษัท

7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

     บริษัทจะเก็บรวบรวมรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ หรือตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการยุติการเป็นลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการแล้ว หากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

     บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาทางเลือกต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทมีการเก็บรวบรวม บริษัทจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจะดูแลปกป้องการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยกำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม และสามารถระบุตัวตนผู้เข้าถึงข้อมูลได้ รวมถึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงจากผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
     ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ หรือซื้อสินค้า หรือติดต่อกับบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทในฐานะลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น

10. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและวิธีทางการติดต่อ

     หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะติดต่อสอบถาม หรือใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุณาติดต่อที่: บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ชั้น 7 อาคารบิ๊กซีราชดำริ 97/11 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ฝ่าย Call Center หรือจุดบริการลูกค้าของบริษัททุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อผ่านศูนย์บริการ Call Center โทร 1756 กด 5

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสาร, โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษกับ
Big Insurance Service