ฝากข้อมูลของคุณเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กรอกข้อมูลของคุณ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูล ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในข้างต้นนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
แบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการใด ๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทมีความตั้งใจในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัท และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งได้ถูกเก็บรวบรวมจากการดำเนินงานของบริษัท บริษัทยึดมั่นต่อหลักการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและ/หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัท (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับท่านซึ่งทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่ท่านได้อนุญาตให้บริษัทได้เข้าถึง โดยรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย:

(ก) ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ สถานที่ทำงาน อีเมล และข้อมูลอื่นๆที่ท่านต้องให้แก่บริษัทเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของบริษัท

(ข) ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งใช้ในการดำเนินการตรวจสอบใดๆเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

(ค) ข้อมูลอื่นใดที่สามารถใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน รายได้ การใช้จ่าย พฤติกรรมการบริโภค ตำแหน่งที่มีการใช้งานบริการของบริษัท และ/หรือความสนใจของท่านเมื่อประกอบกับข้อมูลอื่นอันทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

(จ) บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

(ฉ)  ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ และ/หรือความชอบของท่าน ข้อมูลวิจัยทางการตลาดและความเห็นของผู้บริโภคที่ท่านได้เปิดเผยแก่บริษัทโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของบริษัท และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซด์ต่างๆ ของท่านด้วยการใช้คุกกี้ในเว็บไซด์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยคุกกี้ที่อยู่ในเว็บไซด์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทจะเก็บข้อมูลการเข้าใช้บัญชีและข้อมูลของท่านไว้ และบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทไม่ว่าในช่องทางใด บริษัทอาจบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการติดต่อสื่อสาร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ของบริษัท

การขอคำยินยอมจากท่าน

บริษัทประสงค์ที่จะได้รับความยินยอมจากท่าน (ในฐานะเจ้าของข้อมูล) เพื่อที่จะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “วัตถุประสงค์”)

 1. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือนโยบายต่างๆของบริษัท
 2. เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
 3. เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกสำหรับรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 4. เพื่อการดำเนินการหรือสนับสนุนการขายสินค้า และ/หรือการให้บริการต่างๆแก่ท่าน
 5. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบหรือประสิทธิภาพในการขายสินค้า และ/หรือการให้บริการต่างๆแก่ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัท
 6. เพื่อการวิจัย ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของท่านในการปรับปรุง และแก้ไขสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ หรือการพัฒนา และนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัท หรือเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
 7. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า และ/หรือการรับบริการของลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัท
 8. เพื่อการติดต่อ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ท่านหรือติดต่อเพื่อการวิจัยตลาดผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมถึง ทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ที่อยู่ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท และ
 9. เพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า และ/หรือการให้บริการต่างๆของบริษัท
 10. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
 11. เพื่อดำเนินการเปิดเผยและการส่งต่อซึ่งข้อมูลให้แก่บริษัทคู่ค้า และ/หรือพันธมิตรธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1-10 ข้างต้น

การให้คำยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อยู่ภายใต้การควบคุมตัดสินใจของท่านเองโดยสิ้นเชิง และ โปรดรับทราบว่า หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลบางประการ หรือท่านไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการต่อไปในบางเรื่องได้ เช่น การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท การขายสินค้า การให้บริการต่างๆการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และ/หรือการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นกับบุคคลภายนอก อาทิ

 1. กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่บริษัทร่วมลงทุน (ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ) รวมทั้งบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
 2. ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการที่บริษัทขอใช้บริการด้วย เช่น

– ที่ปรึกษาต่างๆ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

– ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล

– ผู้ให้บริการทางการตลาด การทำวิจัย การจัดทำข้อมูลและสถิติ

– ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร

– ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายการชำระเงิน และการให้บริการการชำระเงิน

– สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทใช้บริการในการให้บริการแก่ท่าน

– ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล

 1. พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน เป็นต้น
 2. สมาคมต่างๆ ที่บริษัทเป็นสมาชิก เช่น สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (TIBA) เป็นต้น
 3. บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล
 4. 6. ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่จากบริษัท ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะโอนสิทธิ และหน้าที่ของบริษัท รวมถึงการโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายในประเทศไทย หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลไปยังต่างประเทศก็ได้

ในการให้คำยินยอมของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถที่จะร้องขอดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามช่องทางการร้องขอเข้าถึงข้อมูล ในวันและเวลาทำการปกติของบริษัท

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถที่จะขอคัดถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการร้องขอดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถร้องขอให้ข้อมูลที่บริษัท ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้วถูกลบออกจากแฟ้มข้อมูลของข้าพเจ้า และให้ทำลายข้อมูลดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถที่จะถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ในแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ (เว้นแต่มีข้อจำกัดตามกฎหมาย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ของบริษัทแก่ข้าพเจ้าหรืออาจทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ฐานะลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัทได้

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท หรือ ยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทได้ที่ศูนย์บริการ Call Center 1756 กด 5

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการของบริษัท ในกรณีที่ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการของข้าพเจ้ากับบริษัทสิ้นสุดลงและบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกทำลายภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในการซื้อสินค้า และ/หรือการรับบริการของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรงที่ ศูนย์บริการ Call Center 1756 กด 5

หากข้าพเจ้ามีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ผ่านระบบ online บนเว็บไซต์ของบริษัท

ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากข้าพเจ้าไม่พอใจกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมโดยปราศจากการบังคับใดๆให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจในโปรโมชั่นของเรา

ขออภัยค่ะ หมดเขตลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว
ท่านสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆของเราได้ใหม่ ผ่านทาง: 

โปรโมชั่นดีๆ และสิทธิพิเศษมากมาย กำลังรอคุณอยู่

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ทางเราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว
จะดำเนินการติดต่อท่านในภายใน 1 วัน

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสาร, โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษกับ
Big Insurance Service