แบบฟอร์มยืนยันการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดย BCIB ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ BCIB
เนื่องจากข้อมูลของท่าน มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. BCIB จึงจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจก่อนจะทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือให้ความยินยอมใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ BCIB มีความประสงค์จะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้ หากท่านยินดีให้ BCIB ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามรายละเอียดดังระบุข้างต้น โปรดทำการยืนยันความประสงค์ของท่านโดยการทำเครื่องหมายลงใน “_”

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสาร, โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษกับ
Big Insurance Service