แบบฟอร์มการให้ความยินยอม Campaign ประกันรถยนต์ชั้นไหนใช่คุณ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบ รวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ปรากฏในเอกสารนี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการด้านประกันภัย ประกันชีวิต และ/หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ รายการส่งเสริมการขายต่างๆ และ/หรือ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่มีการแจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้รวมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่บริษัทร่วมลงทุน บริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว บริษัทคู่ค้าของบริษัทและพันธมิตรของบริษัท ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการที่บริษัทขอใช้บริการ และบุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของบุคคลอื่นนั้น และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน…………Link……………….. จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมนี้ โดยแจ้งความประสงค์ของท่านผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  1. Call Center: 1756 กด 5 หรือ
  2. email: bigc_broker_customercare@bigc.co.th หรือ
  3. ทางไปรษณีย์:

บริษัท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

97/11 ชั้น 6 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ website ของบริษัท https://insurance.big.co.th

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสาร, โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษกับ
Big Insurance Service