หนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(สำหรับส่งให้ลูกค้าก่อนการดำเนินการตาม PDPA)

บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการนายหน้าประกันภัย และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการ (“การให้บริการ”) และเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวของท่าน มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.”) เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. บริษัทจึงจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบและเข้าใจสิทธิของท่านตามกฎหมาย รวมทั้งเหตุผลที่บริษัทประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิใดๆ ของท่าน

ขอบคุณที่สมัครรับข่าวสาร, โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษกับ
Big Insurance Service